REGÁLOVÉ ZAKLADAČE

Výrobky:

Regálové zakladače sú skladovacie zariadenia určené na ručnú a mechanizovanú obsluhu regálov (zakladanie a odber) s pojazdom len po dráhe viazanej na regál.

 

Regálový zakladač – druh výrobku podľa:

  • smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17.mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (Nariadenie vlády SR č.436/2008 Z.z. z 1.októbra 2008 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia)
    • Položka v prílohe IV Smernice: 17. Zariadenia na zdvíhanie osôb alebo osôb a tovarov predstavujúce nebezpečenstvo pádu z výšky väčšej ako tri metre
  • vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny SR č.508/2009 Z.z. z 9.júla 2009 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
    • Príloha číslo 1 vyhlášky č.508/2009 Z.z.: Vyhradené technické zariadenie zdvíhacie skupiny A písm. e) / Regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňaSlužby:

Osobitnú pozornosť venujeme regálovým zakladačom uvádzaným do prevádzky v rokoch 1970–1999 z výrobného programu Strojsmalt závod Levoča a KOVO š.p. Cheb, ktoré sú aj v súčasnej dobe v prevádzke v Slovenskej a v Českej republike a ktoré hodnotíme ako fyzický a morálne opotrebované.

Opravou a Rekonštrukciou zabezpečujeme zvýšenie technickej úrovne regálových zakladačov splnením minimálnych bezpečnostných požiadaviek.