REGÁLOVÉ ZAKLADAČE

Výrobky:

Regálové zakladače sú skladovacie zariadenia určené na ručnú a mechanizovanú obsluhu regálov (zakladanie a odber) s pojazdom len po dráhe viazanej na regál.

Regálový zakladač – druh výrobku podľa:

 • smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17.mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (Nariadenie vlády SR č.436/2008 Z.z. z 1.októbra 2008 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia)
  • Položka v prílohe IV Smernice: 17. Zariadenia na zdvíhanie osôb alebo osôb a tovarov predstavujúce nebezpečenstvo pádu z výšky väčšej ako tri metre
 • vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny SR č.508/2009 Z.z. z 9.júla 2009 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
  • Príloha číslo 1 vyhlášky č.508/2009 Z.z.: Vyhradené technické zariadenie zdvíhacie skupiny A písm. e) / Regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňaSlužby:

Osobitnú pozornosť venujeme regálovým zakladačom uvádzaným do prevádzky v rokoch 1970–1999 z výrobného programu Strojsmalt závod Levoča a KOVO š.p. Cheb, ktoré sú aj v súčasnej dobe v prevádzke v Slovenskej a v Českej republike a ktoré hodnotíme ako fyzický a morálne opotrebované.

Opravou a Rekonštrukciou zabezpečujeme zvýšenie technickej úrovne regálových zakladačov splnením minimálnych bezpečnostných požiadaviek.
SKLADOVACIE SYSTÉMY - REGÁLY

Výrobky:

V skupine výrobkov Skladovacie systémy - oceľové regálové konštrukcie spoločnosť ponúka široký sortiment regálov pre skladovanie jednotkového nákladu:

 • Paletové regály,

 • Konzolové regály,

 • Regály na drobný materiál,

 • RôzneKonzolové regály:

Rôzne regály: PALETY

Výrobky:

V skupine výrobkov PALETY spoločnosť pre ucelenú skladovú manipuláciu / skladovú technológiu v konkrétnych podmienkach skladu a medzioperačnej dopravy ponúka návrh konštrukcie a dodávku paliet pre paletovanie určeného bremena na manipuláciu s paletovými vozíkmi ručnými, vidlicovými vysokozdvíhacími vozíkmi, regálovými zakladačmi alebo iným vhodným manipulačným zariadením na kompletáciu, nakladanie, skladovanie, manipuláciu, stohovanie a prepravu tovarov v cykle používania v rámci jednej organizácie alebo uzavretého logistického systému.

Palety:POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝMI FARBAMI - (Práškové lakovanie)

Povrchová úprava kovov práškovými vypaľovacími farbami, známe aj pod názvom ako práškové lakovanie, práškovanie alebo „komaxit“, je najmladšia povrchová technológia, ktorá sa dnes bežne využíva.
Ide o technológiu, pri ktorej sa práškové náterové hmoty nanášajú striekaním v elektrostatickom poli. Spoločnou vlastnosťou všetkých procesov tohto druhu je, že častice prášku sa elektricky nabíjajú, kým lakovaný predmet je uzemnený.
Častice prášku sa nabíjajú dvomi spôsobmi:
 • elektrostatickým nabíjaním (koronové nabíjanie, „STATIKA“) , kde prášok prechádza vysokonapäťovým poľom sústredeným v tryske striekacej pištole
 • tribostatickým nabíjaním (frikčné nabíjanie, „TRIBO“) , kedy náboj vzniká trením pohybujúcich sa častíc prášku o špeciálny druh izolantu v nabíjacích hadiciach.

Výsledná elektrostatická príťažlivá sila stačí k vytvoreniu dostatočnej vrstvy prášku na predmete, udrží suchý prášok na mieste, kým sa neroztaví a neprilnie k povrchu v špeciálnej vytvrdzovacej peci pri teplote 160 - 200°C a pri požadovanom čase 10 - 25 min.
Maximálne rozmery lakovaných dielov sú: 6200 x 1750 x 970 mm (dĺžka x výška x šírka)
Maximálna hmotnosť lakovaných dielov je: 150 kg na 1,5 m

Zvýšený nárast záujmu o práškové náterové hmoty je možné pripísať ich výborným fyzikálno-chemickým vlastnostiam, ktoré prevyšujú klasický náterový systém s obsahom rozpúšťadiel (tzv. mokrým náterom), pričom sú splnené najvyššie kritéria kladené na protikoróznu odolnosť i estetické vlastnosti výsledného povrchu.
Lakovanie zabezpečuje:
 • vysokú odolnosť proti oteru
 • odolnosť voči premenlivým poveternostným podmienkam
 • stálofarebnosť
 • dlhú životnosť

Lakovaním sa dosahujú nasledujúce povrchy:
 • vysoký lesk
 • pololesklý
 • polomatný
 • matný
 • hladký
 • štruktúrovaný
 • metalický


Technológia práškového lakovania patrí k najhospodárnejším a najšetrnejším technológiám so zreteľom na životné prostredie pri zachovaní vysokej kvality, odolnosti a dlhej životnosti povrchovej úpravy. Použitie tejto technológie umožňuje široké možnosti využitia v praxi.